عملگر های And و Or در SQLImage result for ‫عملگر های And و Or در SQL‬‎
استفاده از عملگر AND

دستور SQL زیر تمام customer ها را از کشور "Germany" و شهر "Berlin" از جدول "Customers" انتخاب می کند.

1
2
3
4
5
SELECT * FROM Customers
 
WHERE Country='Germany'
 
AND City='Berlin';

مثال استفاده از عملگر OR

دستور SQL زیر تمام customer ها را از شهر "Berlin" یا "Munchen" از جدول "Customers" انتخاب می کند.

1
2
3
4
5
SELECT * FROM Customers
 
WHERE City='Berlin'
 
OR City='München';

ترکیب AND و OR

همچنین می توانید AND و OR را با هم ترکیب کنید (از پرانتز برای ترکیب عبارات استفاده کنید).

دستور SQL زیر تمام customer ها را از کشور "Germany" و شهر "Berlin" یا "Munchen" از جدول "Customers" انتخاب می کند.
عمگر Or فقط نیاز دارد که حداقل یکی از شرط ها درست باشد .

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName='saeed'
OR FirstName='rajabi'