خطای httpd error Invalid command php_admin_flag


Image result for خطای httpd error Invalid command php_admin_flag

آموزش رفع خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration اگر در زمان راه اندازی سرویس آپاچی با خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration به صورت زیر روبرو شدیدگاهی سرویس httpd درحالت stop  قرار می گیرد و start  نمیشود و هنگام start  و یا build دوباره apache  با این خطا مواجه شوید.

در مسیر:

1
cd /usr/local/directadmin/custombuild

دو دستور زیر را اجرا نمایید:

1
2
./build all d
./build rewrite_confs

گاهی نیز لازم است خط فایلی که دارای خطا  می باشد بررسی شود تا دستور یا syntax اشتباه وجود نداشته باشد.

1
/usr/local/directadmin/data/users/UserName/httpd.conf