کنترل فازی


Image result for ‫کنترل فازی‬‎
منطق فازی (fuzzy logic) اولین بار در پی تنظیم نظریهٔ مجموعه‌های فازی به وسیلهٔ پروفسور لطفی زاده در صحنهٔ محاسبات نو ظاهر گردید


كنترل كننده های فازی شامل یك سری قواعد میباشد


 اگر خطا منفی بود و مشتق خطا منفی بود، آنگاه خروجی خیلی منفی می باشد.
 اگر خطا منفی بود و مشتق خطا صفر بود، آنگاه خروجی كمی منفی باشد


برای طراحی فازی روش هایی مانند مكان ریشه، طراحی بر اساس پاسخ فركانسی، جابجایی قطبها و غیره وجود ندارد

یکی از مفاهیم ابتکاری و حیاتی در منطق فازی موسوم به تابع عضویت را به آسانی در ذهن به وجود آوردbuywebhost,adminwebhost


http://adminwebhost.ir